منبع کنکور ارشد علوم قرآن و حدیث

منبع کنکور ارشد علوم قرآن و حدیث

, منبع کنکور ارشد علوم قرآن و حدیث

ﭘﯿﺮو درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﮑﺮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ وﯾﮋه ﮐﻨﮑﻮر ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ((اﻟﯿﻬﺎت و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ – ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ)) ، ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﯾﻦ آزﻣﻮن دارای ۱۱۰ سوال است که ﻣﺸﺘﮑﻞ از ۵ درس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ۳ ﻣﺎده درﺳﯽ آن دروس ﺗﺨﺨﺼﯽ و ۲ ﻣﺎده آن دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ، ادﺑﯿﺎت ﻋﺮب  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ – وﯾﮋه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی رﺷﺘﻪ اﻟﻬﯿﺎت و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ( ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن، ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن و ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺚ )ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ – وﯾﮋه رﺷﺘﻪ اﻟﻬﯿﺎت و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ – ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ

  1. زﺑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ: اﯾﻦ درس ﺷﺎﻣﻞ ۳۰ ﺳﻮال در ﮐﻨﮑﻮر ارﺷﺪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮال ﺷﻤﺎره ۱ ﺗﺎ ۳۰ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺳﻮاﻻت اﯾﻦ درس ﮐﺘﺎب ((ﺷﯿﻌﻪ در اﺳﻼم)) از ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﺎرﺳﯽ آن ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ، ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮای اﯾﻦ درس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد در ﺣﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﯿﺪ و ﮐﻠﻤﺎت را ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻣﺘﻦ را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ )اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای زﺑﺎن ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﺖ( اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ اﯾﻦ درس دارد اﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ و اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﮔﺮاﻣﺮ ﮐﻪ ﺣﺪود ۲۰ درﺻﺪ ﺳﻮاﻻت زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از ﮔﺮاﻣﺮ اﺳﺖ، ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ((زﺑﺎن ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻟﻬﯿﺎت)) از اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. )

ﺗﻮﺟﻪ: ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺮوه اﻟﻬﯿﺎت درس زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﺳﻔﯿﺪ رﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ مرکز آموزش الهیات ایران ﺑﻪ زدن ﺣﺪاﻗﻞ ۴ ﺗﺴﺖ در اﯾﻦ درس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻮن ﺗﺮاز و رﺗﺒﻪ ی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود.

۲٫ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ: اﯾﻦ درس ﺷﺎﻣﻞ ۲۰ ﺳﻮال در ﮐﻨﮑﻮر ارﺷﺪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮال ﺷﻤﺎره ۳۱ ﺗﺎ ۵۰ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت اﯾﻦ درس ﮐﺘﺎب ((ﻣﺒﺎدی اﻟﻌﺮﺑﯿﮥ ۴)) ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮرات ﺻﺮﻓﯽ و ﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﮑﻮر ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪن ارزش ﻧﺪارد، ﻟﺬا از ﺻﻮت ﻫﺎی اﺳﺎﺗﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺣﻮزوی و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﺑﻪ راﯾﮕﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺪود ۴۰ درﺻﺪ ﺳﻮاﻻت ﻋﺮﺑﯽ از ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺻﺮف و ﻧﺤﻮ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ روی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻮاﻻت ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ اﺳﺖ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺿﻤﺎﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.دوستان میتوانند از جزوات مرگز آموزش الهیات ایران نیز برای زدن تست ها استفاده کنند و مطالعه آنها شدیدا توصیه می شود.

۳٫ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ: اﯾﻦ درس ﺷﺎﻣﻞ ۲۰ ﺳﻮال در ﮐﻨﮑﻮر ارﺷﺪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮال ﺷﻤﺎره ۵۱ ﺗﺎ ۷۰ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت اﯾﻦ درس ﮐﺘﺎب، ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ((اﻹﺗﻘﺎن ﻓﯽ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ﺳﯿﻮﻃﯽ)) ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ۸۵ درﺻﺪ ﺳﻮاﻻت ﺑﺨﺶ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺣﺪود ۲ ﺗﺎ ۵ ﺗﺴﺖ (ﮔﺎﻫﯽ ﻃﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮔﺎﻫﯽ ﻃﺮح ﻧﻤﯽ ﺷﻮد) از ﺳﻪ ﮐﺘﺎب ((ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮآن)) دﮐﺘﺮ ﺣﺠﺘﯽ، ((ﻣﺒﺤﺚ اﻟﻨﺴﺦ از ﮐﺘﺎب اﻟﺒﯿﺎن)) آﯾﺖ اﷲ ﺧﻮﯾﯽ و ((اﺳﺒﺎب ﻧﺰول)) دﮐﺘﺮ ﺧﻮﯾﯽ، ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ درس ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ: ﻟﻐﺎت ﻏﯿﺮ ﻋﺮﺑﯽ (ﻣﻌﺮب) در ﻗﺮآن، ﻟﻐﺎت ﻏﯿﺮﺣﺠﺎزی، ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺟﻮه و ﻧﻈﺎﺋﺮ ﻗﺮآن، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻌﺎﻧﯽ، أدوات و ﻃﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﻔﺴﺮ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺪان ﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ، ﺤﮑﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ در ﻗﺮان، اﻗﻮال و آراء داﻧﺸﻤﻨﺪان در اﯾﻦ ﺑﺎره، ﮔﺰارش درﺑﺎره ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ در ﻗﺮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ، ﺗﻘﺪم و ﺗﺄﺧﺮ در اﻟﻔﺎظ و ﻋﺒﺎرات ﻗﺮآن و ﮔﺰارش ﺣﮑﻤﺖ آن ﻫﺎ، ﻋﺎم و ﺧﺎص در ﻗﺮآن و اﻧﻮاع آن ﻫﺎ، ﻣﺠﻤﻞ و ﻣﺒﯿﻦ، ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﻘﯿﺪ، ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﻨﻄﻮق، ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻣﺠﺎز، ﺗﺸﺒﯿﻪ و اﺳﺘﻌﺎره، ﺣﺼﺮ و اﺧﺘﺼﺎص، ﮐﻨﺎﯾﻪ و ﺗﻌﺮﯾﺾ، ﺗﻨﺎﺳﺐ آﯾﺎت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ، اﺳﺒﺎب ﻧﺰول، ﻣﻌﻨﯽ ﻟﻐﻮی و اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺳﺒﺎب ﻧﺰول، ﻓﺎﯾﺪه شناخت اﺳﺒﺎب ﻧﺰول و اﻧﻮاع آن،

۴٫ ﺗﻔﺴﯿﺮ: اﯾﻦ درس ﺷﺎﻣﻞ ۲۰ ﺳﻮال در ﮐﻨﮑﻮر ارﺷﺪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮال ﺷﻤﺎره ۷۱ ﺗﺎ ۹۰ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت اﯾﻦ درس، ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮﺳﻮره ﻫﺎی: ۱۰۰ آﯾﻪ اول ﺑﻘﺮه، ﻣﺆﻣﻨﻮن، ﺣﺠﺮات، ﺣﺞ، أﺳﺮاء، اﻧﺒﯿﺎء، ﯾﺲ، اﻋﻠﯽ، ﻃﺎرق، واﻗﻌﻪ

نکته: ﻓﻘﻂ از ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺰان ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن ﻣﺮﺣﻮم ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

۵٫ ﺣﺪﯾﺚ: اﯾﻦ درس ﺷﺎﻣﻞ ۲۰ ﺳﻮال در ﮐﻨﮑﻮر ارﺷﺪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮال ﺷﻤﺎره ۹۱ ﺗﺎ ۱۱۰ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت«را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ.

نکته: ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت اﯾﻦ درس ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﮐﺘﺎب »ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺪﯾﺚدﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ ﻣﻌﺎرف ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺪود ۹۰ درﺻﺪ ﺳﻮاﻻت از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﮐﺘﺐ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﭼﯽ و ﺻﺒﺤﯽ ﺻﺎﻟﺢ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.امیدواریم از مطالب آموزشی ما استفاده کنید و در کنکور این رشته رتبه های قابل قبولی کسب کنید

با تشکر از همراهی شما

مرکز آموزش الهیات ایران

مرکز الهیات ایران

سایت مرکز الهیات ایران بزرگترین وبسایت در زمینه آموزش رشته های الهیات در ایران است. تمرکز اصلی این وبسایت بر روی گرایش های الهیات ( علوم قران و حدیث ، فقه و مبانی حقوق ، فلسفه و کلام و … ) بوده و در نظر دارد تا هر آنچه که دانشجویان الهیات به آن نیاز دارند را از جمله آموزش ویدئویی دروس الهیات،فایل های صوتی آموزشی الهیات، جزوات معتبر آموزشی رشته های الهیات ، پادکست های مرکز الهیات، و اخبار و فروشگاه محصولات طب سنتی اسلامی را در اختیار داوطلبان این رشته قرار دهد. در این مرکز سعی بر این است که بهترین مطالب آموزشی برای عزیزان فراهم گردد

مطالب مرتبط