کد های تخفیف

منظور از کد تخفیف، کدی است که شامل حروف یا اعداد است که مصرف کنندگان می توانند در سبد خرید یا صفحه پرداخت در یک کادر وارد کنند تا تخفیف در خرید آنها محاسبه شود. کد تخفیف می تواند در پرداخت آنلاین استفاده شود و به خریداران امکان می دهد که از پیشنهاد ویژه یا تخفیف برای خرید های خود  استفاده کنند.


کد تخفیف شماره (5060 ):

کد تخفیف:

اعتبارتا:

نوع محصولات:

مناسبت تخفیف:


کد تخفیف شماره (5061 ):

کد تخفیف:

اعتبارتا:

نوع محصولات:

مناسبت تخفیف:


کد تخفیف شماره (5062 ):

کد تخفیف:

اعتبارتا:

نوع محصولات:

مناسبت تخفیف:


کد تخفیف شماره (5063 ):

کد تخفیف:

اعتبارتا:

نوع محصولات:

مناسبت تخفیف:


کد تخفیف شماره (5064 ):

کد تخفیف:

اعتبارتا:

نوع محصولات:

مناسبت تخفیف: