تخفیف بگیرید کلیک کن

مجموعه ﺳﺆاﻻت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﻋﻠﻤﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺼﺪی اﻣﺮﻗﻀﺎ

مجموعه ﺳﺆاﻻت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﻋﻠﻤﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺼﺪی اﻣﺮﻗﻀﺎ

مجموعه ﺳﺆاﻻت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﻋﻠﻤﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺼﺪی اﻣﺮﻗﻀﺎ

در اواﺧﺮ ﺳﺎل ۱۳۸۸ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ و اﻧﺠﺎم و ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻋﻠﻤﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺼﺪی ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎوت ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﻦ ﻗﻮه ﻣﺤﻮل ﮔﺮدد. در اﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮوه ﺟﺬب و اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻀﺎت، ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ و ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﮔﺰﯾﻨﺶ و اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻀﺎت و ﺗﻌﺪادی از ﻗﻀﺎت ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺬﮐﻮر، ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺳﺎزوﮐﺎر ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی آن را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد. ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ، ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن، اﺑﺘﺪا ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺪوﯾﻦ و ﭘﺲ از ﻣﺬاﮐﺮات ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ، ﺗﻌﺪاد ده ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰارﻧﻔﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮد. در اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﺮره، ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻗﻀﺎت ﯾﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎء، ﮐﻤﯿﺘﻪ از ﻣﻬﺎرت ﭘﺮﺳﺶ در اﻣﻮر ﺟﺰاﯾﯽ، ﻣﺪﻧﯽ و ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﻀﺎی ﺣﻘﻮﻗﺪان ﮐﻤﯿﺘﻪ، ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﯾﮑﯽ از رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻧﯿﺰ در زﻣﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

نکته : این جزوه در سه بخش تهیه و تدوین شده است

ﺑﺨﺶ اول: ﺳﺆاﻻت آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ و اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﮐﯿﻔﺮی

ﺑﺨﺶ دوم: ﺳﺆاﻻت ﺣﻘﻮق ﺟﺰای ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم: ﺳﺆاﻻت ﺣﻘﻮق ﺟﺰای اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

امیدواریم از این مجموعه استفاده لازم را ببرید

با تشکر

مرکز آموزش الهیات ایران

دیدگاهها

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.