مجموعه ﺳﺆاﻻت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪي ﻋﻠﻤﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺼﺪي اﻣﺮﻗﻀﺎ

تصویر شاخص

مجموعه ﺳﺆاﻻت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪي ﻋﻠﻤﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺼﺪي اﻣﺮﻗﻀﺎ

در اواﺧﺮ ﺳﺎل 1388 ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ و اﻧﺠﺎم و ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻋﻠﻤﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺼﺪي ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎوت ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﻦ ﻗﻮه ﻣﺤﻮل ﮔﺮدد. در اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮوه ﺟﺬب و اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻀﺎت، ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ و ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﮔﺰﯾﻨﺶ و اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻀﺎت و ﺗﻌﺪادي از ﻗﻀﺎت ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺬﮐﻮر، ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺳﺎزوﮐﺎر ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي آن را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد. ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ، ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮاي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن، اﺑﺘﺪا ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺪوﯾﻦ و ﭘﺲ از ﻣﺬاﮐﺮات ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ، ﺗﻌﺪاد ده ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰارﻧﻔﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮد. در اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻣﻘﺮره، ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻗﻀﺎت ﯾﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎء، ﮐﻤﯿﺘﻪ از ﻣﻬﺎرت ﭘﺮﺳﺶ در اﻣﻮر ﺟﺰاﯾﯽ، ﻣﺪﻧﯽ و ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﻀﺎي ﺣﻘﻮﻗﺪان ﮐﻤﯿﺘﻪ، ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﯾﮑﯽ از رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻧﯿﺰ در زﻣﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

نکته : این جزوه در سه بخش تهیه و تدوین شده است

ﺑﺨﺶ اول: ﺳﺆاﻻت آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ و اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم ﮐﯿﻔﺮي

ﺑﺨﺶ دوم: ﺳﺆاﻻت ﺣﻘﻮق ﺟﺰاي ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم: ﺳﺆاﻻت ﺣﻘﻮق ﺟﺰاي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

امیدواریم از این مجموعه استفاده لازم را ببرید

با تشکر

مرکز آموزش الهیات ایران

نمونه مصاحبه علمی تصدی امر قضا

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 دیدگاه
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

قیمت دوره

30,000تومان

تعداد
امتیازی ثبت نشده است
تعداد دانشجو : 0
تاریخ انتشار: 20 شهریور 1399آخرین بروزرسانی: 6 دی 1402تعداد بازدید: 1906
قوانین استفاده
مدرس

مرکز الهیات ایران

سایت مرکز الهیات ایران بزرگترین وبسایت در زمینه آموزش رشته های الهیات در ایران است. تمرکز اصلی این وبسایت بر روی گرایش های الهیات ( علوم قران و حدیث ، فقه و مبانی حقوق ، فلسفه و کلام و … ) بوده و در نظر دارد تا هر آنچه که دانشجویان الهیات به آن نیاز دارند را از جمله آموزش ویدئویی دروس الهیات،فایل های صوتی آموزشی الهیات، جزوات معتبر آموزشی رشته های الهیات ، پادکست های مرکز الهیات، و اخبار و فروشگاه محصولات طب سنتی اسلامی را در اختیار داوطلبان این رشته قرار دهد. در این مرکز سعی بر این است که بهترین مطالب آموزشی برای عزیزان فراهم گردد
قیمت دوره

30,000تومان

تعداد