محتوای آموزش های قرآنی
عکس بارگذاری نشد

آموزش های قرآنی (عکس نوشته)

چند وقتی بود که مشغول ایده ای بودیم تا بتوانیم مردم را به خواندن قرآن، این منبع بزرگ وحیانی ترقیب کنیم. بنابر این تصمیم ما براین شد که با ساخت عکس نوشته های زیبا این مورد را ممکن کنیم. علاقه ...