سر فصل های تدریس کلام جدید

در این قسمت سعی داریم تا شما را با طریقه مطالعه دروس کلام جدید و سر فصل های موجود در آن آشنا کنیم.

سر فصل کلام جدید 1

فصل 1 : دین و مطالعات دینی
1.  تعریف دین و دیدگاههاي مختلف در این مورد
2. کلام قدیم و کلام جدید
3.  فلسفه دین و کلام جدید

فصل 2 : خاستگاه دین و دیدگاهها
1.   طرح مسئله
2.  ترس از حوادث طبیعی
3. ناآگاهی از علل طبیعی
4.  عقده هاي روانی
5.  از خود بیگانگی
6. تمایل به حفظ انسجام اجتماعی

فصل 3 : اثبات خدا و دیدگاههاي مختلف
1. طرح مسئله
2. برهان وجودي
3.  برهان صدیقین
4. برهان جهانشناختی

5.  برهان نظم
6. برهان فطرت
7.  سایر براهین
فصل 4 : صفات خداوند و ابعاد بحث
1.  طرح مسئله
2. برخورداري خدا از صفات
3. رابطه صفات با یکدیگر و با ذات
4. امکان شناخت صفات خداوند
5.  راه شناخت اوصاف خداوند
6.  مقایسه معناشناختی صفات الهی و بشري
7.  مسائل مربوط به سازگاري درونی و بیرونی صفاتفصل

5 : جایگاه شرور در نظام آفرینش
1.  طرح مسئله
2. مسئله شرور و جمع آن با صفات الهی
3.  بررسی سازگاري شرور با خداي ادیان توحیدي
4. پاسخهاي ارائه شده به مسئله شرور
فصل 6 : نیاز انسان به دین
1. طرح مسئله
2.  دین وحیانی و دلایل نیازمندي انسان به آن
3. کارکردهاي اجتماعی دین
4.  انتظار بشر از دین
* منابع آموزشی
1331 ؛ حسن یوسفیان؛ کلام جدید؛ سمت؛ چ 5
محمدرضایی؛ جستارهایی در کلام جدید، سمت، 1331
جعفر سبحانی؛ مدخل مسائل جدید در علم کلام، موسسه امام صادق، 1333
على اوجبى؛ کلام جدید در گذر اندیشهها، اندیشه معاصر، 1375
مایکل پترسون و دیگران، عقل و اعتقاد دینی، ترجمه نراقی و سلطانی،


سرفصل درس کلام جدید 2

فصل 1 : زبان دینی
1.  طرح مسئله
2. زبان وحی و مباحث پیرامون آن
3.  زبان بشري و اوصاف الهی
4. معناداري گزارههاي دینی

فصل 2 : عقل و وحی
1. طرح مسئله
2.  تعبیرات گوناگون مسئله نسبت میان عقل و وحی
3. رویکرد عقل گرایانه
4. رویکرد ایمان گرایانه
5.  رویکرد نص گرایانه

فصل 3 : تجربه دینی
1. طرح مسئله
2. عوامل موثر بر رویکرد تجربی به دین
3.  طبقه بندي تجارب دینی به شبهحسی و غیر حسی
4.  طبقه بندي تجارب دینی به تجارب اصالتا دینی و تجارب تفسیري
5.  طبقه بندي تجارب دینی به معرفتبخش و احیاگر
6.  سرشت تجربه دینی
7.  رویکرد تجربی به وحی در دنیاي اسلام

فصل 4 : کثرتگرایی دینی
.1 طرح مسئله
.2 دیدگاههاي گوناگون درباره حقانیت و نجات بخشی ادیان
.3 پلورالیسم دینی و اقسام آن
.4 مبانی فلسفی کلامی پلورالیسم دینی –
.5 کثرت گرایی درون دینی

فصل 5 : دین در عرصه جامعه
.1 طرح مسئله و بررسی اصطلاحات مربوطه
.2 سکولاریسم و پشتوانههاي فکري آن

3. لیبرالیسم
.4 دین و سیاست در اسلام

فصل 6 : دین و اخلاق
.1 طرح مسئله
.2 نیازمندي اخلاق به دین
.3 برهان اخلاقی اثبات وجود خدا
.4 بررسی شبهه ها درباب نقش منفی دین در اخلاق

منابع آموزشی
1331 ؛ حسن یوسفیان؛ کلام جدید؛ سمت؛ چ 5
محمدرضایی؛ جستارهایی در کلام جدید، سمت، 1331
جعفر سبحانی؛ مدخل مسائل جدید در علم کلام، موسسه امام صادق، 1333
على اوجبى؛ کلام جدید در گذر اندیشهها، اندیشه معاصر، 1375
مایکل پترسون و دیگران، عقل و اعتقاد دینی، ترجمه نراقی و سلطانی،طرح نو؛ 1

 

 

این سرفصل ها قالبا به استفاده دانشجویان در فهمن بهتر مباحث کلام جدید میتواند کمک شایانی کند

پیشنهاد مرکز آموزش الهیات ایران این است که که درس کلام جدید را در 2 مرحله و به صورت نکات یاد شده مطالعه کنند

با تشکر

مرکز الهیات ایران